Magyar Lupus Egyesület
SLE-vel élők civil szervezete

NRSZH tájékoztató

Tájékoztató

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011 (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakról.

Új igények

Az egészségi állapotváltozáson alapuló ellátások igénybejelentését 2012. július 1-től a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervénél, az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni (személyesen vagy postai úton) Az ellátás megállapításáról, vagy elutasításáról a rehabilitációs szakigazgatási szerv határozatban dönt. Az igénybejelentést követően a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői bizottsága komplex minősítés keretében (orvosi, foglalkozási, szociális szempontok) alapján vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő egészségkárosodásán alapuló egészségi állapotát, illetve rehabilitálhatóságát.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően lehet: rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás.

a.) Rehabilitációs ellátás:

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs ellátásra szerezhet jogosultságot.
A törvény 2. §-a értelmében a rehabilitációs ellátásra való további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5.§-a szerinti biztosítási idő, illetve hogy az igénylő keresőtevékenységet nem végez, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A rehabilitációs ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek az igénylő megfelel a következőképpen alakul az ellátás összege:

A rehabilitációs ellátás legkorábban a kérelem benyújtásától állapítható meg, a folyósítás kezdetétől legfeljebb 3 évre.
A rehabilitációs időszak alatt rehabilitációs szolgáltatások kerülnek biztosításra.
A rehabilitációs ellátás folyósításával egyidejűleg nem engedélyezett a keresőtevékenység, ebben az esetben az ellátás folyósítása felfüggesztésre kerül.

b.) Rokkantsági ellátás

Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a rehabilitációt nem javasolja, úgy az igénylő rokkantsági ellátásra lehet jogosult.
A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek* az igénylő megfelel, a következőképpen alakul az ellátás összege:

A 2011. évi CXCI. törvény értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek az egészségi állapota 31-60% (egészségkárosodása 40-69%) közötti és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.
A rehabilitációs ellátásokat és a rokkantsági ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) folyósítja.

Ellátásban már részesülők új típusú ellátásai,
illetve felülvizsgálata

Azokat a személyeket, akik 2011. december 31-én III. csoportba tartozó rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesültek, és a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt több mint 5 év múlva érik el, az ellátásukat folyósító szerv (NYUFIG) 2012. január 31-ig kiértesítést küldött a jogszabályok változásáról és az ellátások átalakításáról, valamint a szükséges teendőkről. A tájékoztató levél alapján a fenti személyeknek 2012. március 31-ig nyilatkozniuk kellett arról, hogy kérik-e az új szabályok szerinti komplex minősítés elvégzését.
Azok a személyek, akik a fenti időpontig nem kérték a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál a felülvizsgálat elvégzését rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosultak, de ellátásukat a nyugdíjbiztosítási szerv 2012. május 1. napjával megszüntette.
Azokat a személyeket, akik 2012. március 31-ig kérték a komplex minősítés elvégzését, 2012. június 30-ig a nyugdíjbiztosítási igazgatóság, 2012. július 1-től a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői felülvizsgálatra fogja behívni.
Azok a személyek, akik esetében a szakvéleményben (határozatban), szakhatósági állásfoglalásban soros „időszakos” felülvizsgálati idő került meghatározásra, a felülvizsgálati időben lesznek kötelezettek a felülvizsgálaton megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről értesítés kerül kiküldésre.
A felülvizsgálatot követően csak rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás megállapítására van lehetőség, amennyiben az érintett személy egészségi állapota 60%, vagy az alatti mértékben kerül megállapításra.
A felülvizsgálatot követően az ellátások összege – eltérően az új igényeknél alkalmazottaktól – az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

Akinek esetében a rehabilitációs ellátást a felülvizsgálatot követően, a határozat keltétől számított harmadik hónap első napjától állapítják meg, együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs szakigazgatási szervvel ettől a naptól számítva áll fenn, vagyis az 5 munkanapon belüli megjelenés ettől a naptól számítandó.
Rokkantsági ellátás esetén az ellátás megegyezik a felülvizsgálatig folyósított (illetve a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével.
A rokkantsági ellátások esetében lehet keresőtevékenységet folytatni a kereseti korlát szabta határokon belül, a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást követő hónapra vonatkozó átlaga, nem haladhatja meg a minimálbér 150%-át.
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve munkatársaihoz.

Milyen korlátozások vannak amennyiben
keresőtevékenységet végzek?

Rehabilitációs ellátás folyósítása mellett NEM megengedett a keresőtevékenység. A folyósított ellátás szüneteltetésre kerül, amennyiben valaki keresőtevékenységet kezd meg.
A 2011. évi CXCI. törvény 33.§. (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személyek esetében a felülvizsgálatot követő harmadik hónap első napjáig keresőtevékenységet a Tny. illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezési szerint végezhet.
Rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.
A 2011. évi CXCI. törvény 32.§. (1) bekezdése alapján rokkantsági ellátásban részesülő személyek esetében a 2012. július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe.

Ki válthat ki Rehabilitációs kártyát?

Az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs szakigazgatási szerv által végzett komplex minősítés szerint: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,
2011. december 31én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, rehabilitációs járadékban részesül.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató